Healthkitchen nhận thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các thông tin được cung cấp bởi người dùng trên trang web của chúng tôi và người nhận bản tin email của chúng tôi.

Đặt hàng trực tuyến : Khi đặt hàng trực tuyến, khách hàng của chúng tôi được hỏi về thông tin liên hệ của họ (như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thanh toán và số điện thoại). Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc với khách hàng cụ thể về đơn hàng của họ. Thông tin liên lạc của khách hàng không bao giờ được chia sẻ với bất kỳ ai.

Bản tin Healthkitchen: Nếu khách hàng muốn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên và địa chỉ email). Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để thông báo cho khách hàng về việc mở phòng trưng bày đặc biệt, sự kiện và phiên bản thư viện mới. Người nhận bản tin của chúng tôi luôn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng các hướng dẫn được liệt kê ở cuối bản tin email. Như trên, thông tin liên lạc của khách hàng của chúng tôi không bao giờ được chia sẻ.